Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Obwieszczenie GR.602.1.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lelów podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Wójt Gminy Lelów wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.  Mając na uwadze ww. uzgodnienia Wójt Gminy Lelów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”, o czym poinformowała społeczeństwo pismem znak GR.602.1.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

Realizacja Programu nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, ani zagrożenia dla środowiska. Ustalenia Programu nie spowodują zaistnienia oddziaływania transgranicznego, a przewidziane zadania będą realizowane w granicach administracyjnych Gminy Lelów. Prowadzone inwestycje będą miały na celu podniesienie standardu obsługi mieszkańców w zakresie infrastruktury komunalnej, a prowadzone będą z poszanowaniem walorów i zasobów środowiska oraz przy uwzględnieniu obowiązujących norm prawnych.

Zarząd Powiatu w Częstochowie  Uchwałą Nr 1097/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.

Wójt Gminy Jedwabno zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks. jedn. Dz. U. 2022, poz. 2556 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029” będzie wyłożony do wglądu od 28 lipca do 18 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Lelów.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelów, natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Gminy Lelów.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 28 lipca do 18 sierpnia 2023 r.:

 • w formie pisemnej, kierując je na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów z dopiskiem „uwagi POŚ”,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej a.mazanek@lelow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lelów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójta Gminy Lelów

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Krzysztof Molenda

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lelów podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Wójt Gminy Lelów wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.  Mając na uwadze ww. uzgodnienia Wójt Gminy Lelów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”, o czym poinformowała społeczeństwo pismem znak GR.602.1.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

Realizacja Programu nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, ani zagrożenia dla środowiska. Ustalenia Programu nie spowodują zaistnienia oddziaływania transgranicznego, a przewidziane zadania będą realizowane w granicach administracyjnych Gminy Lelów. Prowadzone inwestycje będą miały na celu podniesienie standardu obsługi mieszkańców w zakresie infrastruktury komunalnej, a prowadzone będą z poszanowaniem walorów i zasobów środowiska oraz przy uwzględnieniu obowiązujących norm prawnych.

Zarząd Powiatu w Częstochowie  Uchwałą Nr 1097/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.

Wójt Gminy Jedwabno zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks. jedn. Dz. U. 2022, poz. 2556 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029” będzie wyłożony do wglądu od 28 lipca do 18 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Lelów.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelów, natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Gminy Lelów.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 28 lipca do 18 sierpnia 2023 r.:

 • w formie pisemnej, kierując je na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów z dopiskiem „uwagi POŚ”,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej a.mazanek@lelow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lelów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Autor:  lelow.pl
28
LIP
2023
233
razy
czytano

102/1467

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów