Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Komisje Rady Gminy Lelów - Kadencja 2018-2023 r.

Komisje Rady Gminy Lelów VIII kadencji 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną, która pełni funkcję kontrolną. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Skład Komisji:

1) Jacek Foltyn – Przewodniczący

2) Krzysztof Gęsikowski – Wiceprzewodniczący

3) Jerzy Karolczyk

4) Hieronim Włodarski

5) Kazimierz Błoch

 

Komisja Skarg, Wniosków, Petycji

Zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje Komisję Skarg Wniosków i Petycji, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski  oraz petycje składane przez obywateli. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Skład Komisji:

1) Jerzy Karolczyk- Przewodniczący

2) Małgorzata Rzepka – Wiceprzewodnicząca

3) Kazimierz Błoch

4) Krzysztof Gęsikowski

5) Ryszard Niepsuj

6) Marian Jamrozik

7) Marcin Nowak

 

Komisja Zdrowia, Edukacji i Kultury

Przedmiotem zadań Komisji są w szczególności sprawy dotyczące:

1) ochrony zdrowia

2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

4) edukacji publicznej

5) kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

6) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

7) polityki prorodzinnej, w tym zapewniania kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej

8) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programu pobudzania aktywności obywatelskiej

9) promocji gminny

10) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Skład Komisji:

1) Edyta Tyjas- Przewodnicząca

2) Błoch Kazimierz – Wiceprzewodniczący

3) Jerzy Palka

4) Małgorzata Rzepka

5) Andrzej Oduliński

6) Władysław Jaworski

7) Marian Jamrozik

 

Komisja Budżetu i Finansów

Przedmiotem zadań Komisji są w szczególności sprawy dotyczące::

1) współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady,

2) formułowania ocen w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

3) rozpatrywanie raportu o stanie gminy, opiniowanie projektów uchwał w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium

4) podatków i opłat lokalnych

5) opiniowanie zmian w budżecie

6) opiniowanie spraw majątkowych gminy, przekraczający zakres zwykłego zarządu

7) opiniowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

8) opiniowanie uchwał w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym

9) opiniowanie uchwał w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

10) opiniowanie uchwał w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

11) kontrola w ramach kompetencji Komisji.

12) wykorzystania środków publicznych na realizację zadań gminy,

Skład Komisji:

1) Krzysztof Gęsikowski – Przewodniczący

2) Edyta Tyjas – Wiceprzewodnicząca

3) Józef Stacherczak

4) Eugeniusz Giermala

5)  Jerzy Karolczyk

6) Andrzej Oduliński

7) Marcin Nowak

8) Jacek Foltyn

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Przedmiotem zadań Komisji są w szczególności sprawy dotyczące:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz

4) działalność w zakresie telekomunikacji

5) lokalnego transportu

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego

7) targowisk i hal targowych

8) zieleni gminnej i zadrzewień

9) cmentarzy gminnych

10) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

11) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

12) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Skład Komisji:

1) Jerzy Palka – Przewodniczący

2) Eugeniusz Giermala – Wiceprzewodniczący

3) Józef Stacherczak

4) Jerzy Karolczyk

5) Kazimierz Błoch

6) Jacek Foltyn

7) Hieronim Włodarski

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów