Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Azbest

Strona główna » Mieszkaniec » Niezbędnik » Azbest

Wójt Gminy Lelów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest.
O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest położonych na obszarze Gminy Lelów.
Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest wyłącznie miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia działalności rolniczej, dotacja przysługuje w zakresie demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków ściśle związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadanie z zakresu usuwania azbestu z budynków służących działalności rolniczej, udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).
W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie przekracza kwoty 15 000 euro.
Program nie obejmuje prac, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku
o dotację (prace zakończone).
Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonych dokumentach, dotyczących ubiegania się
o dotację, do dnia 14 luty 2020 r. w Urzędzie Gminy Lelów,  ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, pok. 56.  
Niezbędne dokumenty można otrzymać w Urzędzie Gminy Lelów, pok. 56, lub pobrać ze strony internetowej:  lelow.pl  zakładka AZBEST.
Z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków. Wnioski złożone po przekroczeniu puli środków umieszczane będą na liście rezerwowej.
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Lelów o przyznanie dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W przypadku, gdy wniosek Gminy Lelów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.
Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Lelów może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór  wniosków.
Wszelkie informacje zawarte są w „Zasadach i trybie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Lelów” oraz pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.34/3550 121 wew. 146.

WAŻNE!!!
Właściciele nieruchomości, którym zostanie przyznana ww. usługa nie ponoszą kosztów finansowych związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z nieruchomości  objętych wnioskiem pod warunkiem, że koszt usunięcia 1 Mg (tony) odpadów nie przekroczy kwoty dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Katowicach, tj. kwoty 800,00 zł brutto w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów lub 600,00 zł brutto w przypadku zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Załączniki:
1.     Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o dotację.
2.     Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów.
3.     Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji.
4.     Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów na lata 2013-2032,
5.     Przewodnik „Krok po kroku”

6.    Klauzula informacyjna

UWAGA !!!

DOTACJA  NIE  OBEJMUJE  KOSZTÓW  NOWEGO  POKRYCIA  DACHU.

 

 

 

 

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

  • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
  • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
  • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
  • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
  • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna