Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS – Podprogram 2023

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Lelów działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram  2023. 
 
Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Lelów. 
 
Cel partnerstwa: 
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Lelów pomocy żywnościowej w okresie:  
GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024. 
 
Wymagania wobec Partnera: 
Podmiot chcący realizować działania w ramach FEPŻ 2021-2027 w Podprogramie 2023 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram  2023  z 
dnia 8 września 2023 r.: 
 
1.  W obszarze administrowania:  
1)  posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,  
2)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2023,  
3)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania FEPŻ  ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2023, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania 
skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,  
4)  zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,  
5)  wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,  
6)  organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,  
7)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z 
pomocy.  
2.  W obszarze magazynowania:  
1)  posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,  
2)  zapewnienie  monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych  zasobów i możliwości,  
3)  zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,  
4)  prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2023 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych, 
5)  prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,  
6)  zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2023.  
 
Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRiPS pod linkami:   
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 
 
oraz 
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023 
 
Tryb składania wniosków: 
1.  Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ  W PROGRAMIE  FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:- FEPŻ2023_deklaracja uczestnictwa OPL w programie (MONO). 
 
 Termin składania wniosków: do 4 grudnia 2023 r.  
 
2.  Deklarację (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:  
 
Bank Żywności w Częstochowie 
ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309 
42-217 CZĘSTOCHOWA 
 
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 
616. 
 
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do: 
1.  Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.  
2.  Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.  
3.  Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami 
podanymi w „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ  W PROGRAMIE  
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023”. 
 
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
Prezes Zarządu 
Banku Żywności w Częstochowie
(-) Norbert Kępiński 
 
 
Lelów, dnia 29 listopad 2023 r. 

Autor:  lelow.pl
29
LIS
2023
175
razy
czytano

40/1469

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów