Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”

GR.602.1.2023  Lelów, dnia 24 lipca 2023r.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023, poz. 1094
z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”.

W oparciu o art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu
z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 cyt. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) został opracowany projekt Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029. Projekt, został przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach
i Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, celem dokonania uzgodnień dotyczących przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Opinią sanitarną wydaną przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 28 czerwca 2023 r., znak NS-NZ.9022.21.32.2023, stwierdzono, że dla ww. projektu nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Pismem z dnia 29 czerwca 2023 r., znak WOOŚ.410.237.2023.AOK, P.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach działający z upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, po zapoznaniu się
z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029” uzgodniła odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.

Biorąc pod uwagę opinie ww. Organów, a także uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej wyżej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”.

 

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda

Autor:  lelow.pl
25
LIP
2023
204
razy
czytano

105/1467

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów