Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego GCBA VOLVO F12 RB-90

Wójt Gminy Lelów ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego GCBA VOLVO F12 RB-90

 
I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
NIP 9492172992 REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów w dniu 26.06.2023 r. o godz.10:15, przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Lelów.

III.  Wadium:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 28 000,00 zł do dnia 23.06.2023 r. (włącznie). Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów Nr 06 8591 0007 0330 0923 0462 0004 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
 2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód strażacki można oglądać w miejscowości Lelów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym (pok. Nr 68 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu (34) 355-01-21 wew. 145).

V. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – samochód pożarniczy marki VOLOVO model F12 RB-90  
2) rodzaj pojazdu – samochód specjalny - pożarniczy
3) rok produkcji – 1992

4) data pierwszej rejestracji – 08.12.1992 r. (w Polsce 05.01.2015 r.)

5) przebieg – 83455 km
6) Maksymalna masa całkowita – 18 ton
7) Skrzynia biegów - Automatyczna
8) Zabudowa – Sala Kaross/Rosenbauer
9) rodzaj paliwa – Diesel
10) pojemność silnika – 11983 [cm3] moc  420 KM

12) liczba miejsc – 6

12) Napęd 4x4

13) Zbiornik na wodę – 6000 l Zbiornik na środek pianotwórczy- 540 l

14) Autopompa – Rosenbauer R-600 o wyd. 6000 l/min przy ciśnieniu 10 bar, maksymalne ciśnienie 14 bar
15) Niesprawna żaluzja lewej tylnej skrytki, działko na dachu obsługiwane r
VI. Cena wywoławcza – 280 000,00 zł brutto (słownie: Dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)
VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Ofertę można sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:


1. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 23.06.2023 r. do godz. 10:00 (oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę)

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki VOLVO nie otwierać przed 26.06.2023 r. godz. 10:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, lub przesłać pocztą.
3. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert
IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
XI. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia go o wyniku przetargu na konto bankowe Gminy Lelów.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty
i odbiorze faktury od Sprzedającego faktury.

  Wójt Gminy Lelów

 Krzysztof Molenda

Autor:  lelow.pl
29
MAJ
2023
356
razy
czytano

196/1511

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów