Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Podatek rolny

Strona główna » Mieszkaniec » Niezbędnik » Podatki i opłaty » Podatek rolny

Ogólny opis

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne będące:
  1. Właścicielami gruntów.
  2. Posiadaczami samoistnymi gruntów.
  3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
  4. Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   1. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
   2. Jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
  5. Dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
 3. Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 4. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 6. Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać ww. organowi podatkowemu sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru Informacje o w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
 7. Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym oraz uchwały rady gminy (miasta).
 8. Stawki podatku rolnego na rok 2017 wynoszą:
  1. Dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężną 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego, czyli 131,10 zł/ha.
  2. Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta - od 1 ha, czyli 262,20 zł/ha.

i są obliczane według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. 

 1. Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13a-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
 2. Rada gminy (miasta), w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie o podatku rolnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz informacji.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z ksiąg wieczystych, testament, postanowienie o nabyciu spadku, wypis z rejestru gruntów, itp.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku oraz formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną. 
  1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
  2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
  3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
 3. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
  2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.

Opłaty

 1. Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. 
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Podatnika: 
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Podatnik w formularzu informacji.
 4. Decyzje wymiarowe na kolejny rok są wystawiane na początku roku i dostarczane Podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób przyjęty w danej gminie (mieście).
 5. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

  Podatek do kwoty 100 PLN płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

  Osoby fizyczne, dla których wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, nie będą otrzymywały decyzji podatkowych. 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie. 
  tel. (34) 355 01 21

Tryb odwoławczy 

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski 

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

 1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. 
  Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w art. 70, art. 70a i art. 71.

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

 

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna