Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Podatek od środków transportowych

Strona główna » Mieszkaniec » Niezbędnik » Podatki i opłaty » Podatek od środków transportowych

Ogólny opis

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
  1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
  2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
  3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
  4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
  5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
  6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
  7. Autobusy.
 2. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
  1. Właściciel środka transportowego - zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
  2. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany.
  3. Posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 3. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 4. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:
  1. Zarejestrowany - w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  2. Nabyty - w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP.
  3. Został ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu - w przypadku środka transportowego zarejestrowanego, który był czasowo wycofany z ruchu.
 5. Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 6. Deklarację na podatek od środków transportowych należy składać w urzędzie gminy (miasta) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Podatnika.
 7. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne deklarację na podatek od środków transportowych należy składać do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na lokalizację zakładu lub jednostki posiadającej środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
 8. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, ww. deklarację należy złożyć do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do składani deklaracji obowiązani są wszyscy współwłaściciele środka transportowego.
 9. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie Podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
 10. Stawki podatku uchwala rada gminy (miasta) w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy (miasta) może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
 11. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
  1. Pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
  3. Pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
 12. Dla niektórych pojazdów rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wyżej wymienione.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz deklaracji.
 2. Wypełniony formularz załącznika do deklaracji.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny deklaracji jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną. 
  1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
  2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
  3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną. 
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
Urząd Gminy Lelów 
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów 
Sekretariat piętro 1 p. 63 

Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek: 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00 
środa: 7.30 - 15.30 
czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: 7.30 - 14.00 


Opłaty

 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. 
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. 
  Urząd nie posiada kasy. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Filii Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Lelowie Pl. Partyzantów 18 (w rynku). 
  Wpłat bezgotówkowych można dokonywać na konto: 
  KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
  Oddział Niegowa 
  06 8591 0007 0330 0923 0462 0004 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Podatek wpłaca się bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu właściwej gminy (miasta). 
  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
  1. W ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata.
  2. Do 15 września danego roku - II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września, podatek płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 1. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego - w wyjątkowych sytuacjach:
  1. Podatnik w całości lub w części nie zapłacił podatku.
  2. Podatnik, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji.
  3. Wysokość zobowiązania podatkowego jest inna, niż ta, którą wykazał Podatnik w deklaracji.

Decyzja dostarczana jest Podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. 
  Informacji można uzyskać w pok. Nr 47
 3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie. 
  tel. (34) 355 01 21 w. 27

Tryb odwoławczy 

 1. Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie - za wyjątkiem szczególnych okoliczności, opisanych powyżej, w których wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski 


Informacje dodatkowe

 1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. 
  Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w art. 70, art. 70a i art. 71.

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. nr 293 poz. 2025).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2015 r. poz. 2245).

 

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna