Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Podatek leśny

Strona główna » Mieszkaniec » Niezbędnik » Podatki i opłaty » Podatek leśny

Ogólny opis

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 2. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne będące:
  1. Właścicielami lasów.
  2. Posiadaczami samoistnymi lasów.
  3. Użytkownikami wieczystymi lasów.
  4. Posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 4. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasów lub objęcie lasów w posiadanie.
 5. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt/burmistrz/prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 6. Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać ww. organowi podatkowemu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru Informacje o w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
 7. Obowiązek składania informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym oraz uchwały rady gminy (miasta).
 8. Stawki podatku leśnego na rok 2017 wynoszą:
  1. Od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli 42,0222 zł/ha.
  2. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej, czyli 21,0111 zł/ha.

Rada gminy (miasta) może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy (miasta).

 1. Zwalnia się od podatku leśnego:
  1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat.
  2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.
  3. Użytki ekologiczne.
 2. Rada gminy (miasta), w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie o podatku leśnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz informacji.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z ksiąg wieczystych, testament, postanowienie o nabyciu spadku, wypis z rejestru gruntów, itp.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku oraz formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Pokój Nr 47

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną. 
  1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
  2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
  3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

Opłaty

 1. Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. 
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Podatnika: 
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Podatnik w formularzu informacji.
 4. Decyzje wymiarowe na kolejny rok są wystawiane na początku roku i dostarczane Podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób przyjęty w danej gminie (mieście).
 5. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

  Podatek do kwoty 100 PLN płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

  Osoby fizyczne, dla których wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, nie będą otrzymywały decyzji podatkowych. 

 


Tryb odwoławczy 

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski 

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów: 
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

 1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. 
  Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w art. 70, art. 70a i art. 71.

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1821).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna