Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Agroturystyka

Strona główna » Przedsiębiorca » Agroturystyka

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.  - Ewidencję obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 Ustawy o usługach turystycznych prowadzi Marszałek właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

 

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
- nazwę i adres obiektu,
- informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
- krótki opis obiektu

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organ prowadzący ewidencję o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

W przypadku zaistnienia w/w zmian właściciel obiektu jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego ewidencję w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie nowego zgłoszenia z adnotacją, że jest to zmiana.

Wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie może/mogą dokonać TYLKO osoba/osoby posiadająca/e status rolnika lub przedsiębiorcy.

Brak wpisu do ewidencji stanowi wykroczenie.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie ma nic wspólnego i nie jest tożsama z ewidencją działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wraz z załącznikami.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (przedsiębiorca uzyska to zaświadczenie w organie ewidencyjnym, którym jest gmina właściwa ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy) lub odpis wpisu do  rejestru przedsiębiorców KRS (przedsiębiorca uzyska wypis  w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym ze względu na właściwości terytorialną sądu w zależności od miejsca lokalizacji swojej siedziby).

W przypadku osób posiadających status rolnika wymagany jest dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (np. nakaz płatniczy, umowa zakupu, dzierżawy)

 1. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony (wraz z dowodem uiszczenia opłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).
   

Każda osoba dokonująca wpisu do ewidencji musi posiadać numer NIP.

Informacje na temat opłat:

- wpis do ewidencji nie podlega opłatom,

- w przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17zł

Opłat można dokonywać można przelewem na rachunek bankowy Gminy Lelów.

 


Uwagi:
Sprawę może załatwić osobiście lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Dokumentację należy złożyć:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić wniosek wraz z jego załącznikami.

 

 Krok 2

Wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie (sekretariat) w godzinach jego pracy lub przesłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.

 

Krok 3

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku dokonywany jest wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Lelów (zostaje założona karta ewidencyjna takiego obiektu i nadany numer).

 

Krok 4

Informacja o dokonanym wpisie do ewidencji zostaje przesłana na wskazany adres korespondencyjny.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - formularz

Załącznik nr 1. Opis obiektu

Załącznik nr 2. Wykaz minimalnych wymagań obiektu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług agroturystycznych

 

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna