Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Młodociani pracownicy

Strona główna » Przedsiębiorca » Młodociani pracownicy

INFORMACJA

na temat dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych  w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

Opis procedury

Pracodawca zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz.2010 z późn. zm.),w związku z art. 195 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  1974r.  Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.),w, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania nr 4).

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami

Wniosek:

1.Załącznik Nr 1 -Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2.Załącznik Nr 2 -Formularz de minimis.

3.Załącznik Nr 3 – Oświadczenie przedsiębiorcy o deminimis.

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście

Termin składania dokumentów

W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek z załączonymi dokumentami (druk do pobrania nr 1) w formie podania w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od  dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w przypadku osoby zatrudnionej okres zatrudnienia;
 2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
 5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
 6. Kopię świadectwa pracy;
 7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 8. Wypełnionego formularza  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (druk do pobrania nr 2)
 9. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 3).

Powyższe (p-kty 8.9.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018, poz. 362 z późn. zm.).

Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081.- zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,      z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254.- zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy:

- zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy prawo oświatowe, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis w rozumieniu j. w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. przekazanie pracodawcy dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Sprawę prowadzi i informacji udziela - w Urzędzie Gminy w Lelowie ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, Referat oświaty p. S. Wójcik pok. 46, tel. kont. 34 3550121 w 132

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lelów  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

 1. Znowelizowany art. 122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.,poz. 391 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 r. poz. 622 z późń. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362 z późn. zm.),

 

 

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna