Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Rewitalizacja

Strona główna » Mieszkaniec » Fundusze europejskie i krajowe » PO Pomoc Techniczna » Rewitalizacja

Gmina Lelów przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt dotyczący opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Lelów.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi wieloletni plan działań zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Program Rewitalizacji Gminy Lelów jest realizowany w formie Lokalnego Programu Rewitalizacji w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju dotyczące rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W myśl Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program rewitalizacji jest inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gminny Program Rewitalizacji opracowuje się najpierw metodą wskaźnikową diagnozując obszary zdegradowane – do rewitalizacji. Następnie poprzez konsultacje społeczne ustalone ostatecznie obszary do rewitalizacji przyjmuje się Uchwałą Rady Gminy i na tym obszarze planuje się projekty i zadania zmierzające do wyprowadzenia obszaru Gminy z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Na każdym etapie procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji są prowadzone konsultacje społeczne, szczególnie, iż Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem, w którym zadania do realizacji mogą, a nawet powinni wpisać także mieszkańcy gminy i dzięki temu korzystać z środków pozabudżetowych (w tym również unijnych) na ich realizację.

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie.

Gmina Lelów na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 29 700,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 33 000,00 zł.

REWITALIZACJA

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, wpływające na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy występujące na obszarze gminy, ale także pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy i jej otoczenia. Rewitalizacja ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców, przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Natomiast Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych dla gminnego samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które będą mogły bezpośrednio aplikować o środki finansowe, na zgłoszone przez nich i ujęte w programie zadania z funduszy finansujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty (podpisane własnoręcznie) można składać w terminie od 6 do 28 kwietnia br. w następujący sposób:

-  w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Lelów  na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu;

- w postaci zeskanowanej na adres e-mail:  rewitalizacja@kreatus.eu

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

 

Wytyczne Ministra Rozwoju dotyczące rewitalizacji 2014-2020

http://www.popt.gov.pl/media/23916/Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf

 

Wynik II konkursu naboru

http://rops-katowice.pl/dopobrania/rewitalizacja/2016.07.26-lwop_II.pdf

czytano: 433 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2017-06-14 13:58:22

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna