Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów - wymiana źródła ogrzewania

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów - wymiana źródła ogrzewania

Wójt Gminy Lelów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego Starego Źródła Ciepła, Nowego Źródła Ciepła (węgiel lub biomasa) z podajnikiem automatycznym.

 

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

a) posiadają tytuł prawny do nieruchomości/lokalu położonej na terenie gminy Lelów, na której znajduje się budynek/lokal mieszkalny, w którym planuje się realizację przedsięwzięcia;

b) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na wykonanie inwestycji, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

c)  nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Lelów, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat lokalnych - wg stanu na dzień złożenia wniosku.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie do 31 grudnia 2020 r.;

3. Wnioski złożone po 30 września br. będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym;

4.1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się:

- w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18 lub;

- w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lelów,ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.). O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki lub;

- drogą elektroniczną za pomocą skrzynki podawczej EPUAP na adres skrzynki: /huc8710lqo/skrytka, przy czym w takim przypadku wniosek i załączniki wymagają podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości/lokalu mieszkalnego, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie;

- w przypadku współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła;

- w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego – zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia przez posiadacza wraz z tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością/lokalem mieszkalnym;

- dokumentację fotograficzną Starego Źródła Ciepła w kotłowni;

- pełnomocnictwo - w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika;

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Lelów, a Wnioskodawcą.

7. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy na 2020 rok.

8. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia. W przypadku wydatków finansowanych przez inne podmioty na ten sam cel, dotacja może pokrywać maksymalnie 50% kosztów, które nie zostały objęte dofinansowaniem z innego źródła a zatem zostały sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy (zakaz podwójnego finansowania). Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty w wysokości 3.000,00 zł.

9. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w 2020 roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

10. Szczegóły naboru, realizacji przedsięwzięcia oraz sposób jego rozliczenia określone zostały Regulaminem udzielenia dotacji, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

11. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

 

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku / lokalu mieszkalnym na terenie gminy Lelów.
 3. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku / lokalu mieszkalnym na terenie gminy Lelów.

czytano: 983 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2020-03-06 15:00:46

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna