Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Trwa nabór wniosków o wspar­cie ho­dow­cy loch i pro­siąt

Strona główna » Aktualności » Trwa nabór wniosków o wspar­cie ho­dow­cy loch i pro­siąt

Wnio­ski o wspar­cie ho­dow­cy loch i pro­siąt, któ­rych go­spo­dar­stwa za­gro­żo­ne są utra­tą płyn­no­ści fi­nan­so­wej w związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi na rynku rol­nym spo­wo­do­wa­ny­mi epi­de­mią COVID-19, mogą skła­dać do 29 kwiet­nia 2022 r. Do­tych­czas do Agen­cji Re­struk­tu­ry­za­cji i Mo­der­ni­za­cji Rol­nic­twa po taką pomoc zgło­si­ło się 7,16 tys. rolników. Ubie­ga­ją się o wspar­cie w kwo­cie 145,8 mln zł. ARiMR roz­po­czę­ła wy­pła­tę pie­nię­dzy, a na konta 3,6 tys. rol­ni­ków wpły­nę­ło już ponad 84 mln zł z tego ty­tu­łu.

Do­fi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je wła­ści­cie­lom mikro-, ma­łych lub śred­nich przed­się­biorstw, któ­rzy na dzień 15 li­sto­pa­da 2021 r. pro­wa­dzi­li utrzy­mu­ją­ce świ­nie go­spo­dar­stwo, a w okre­sie od 15 li­sto­pa­da 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi­ło się lub uro­dzi w nim mi­ni­mum 10 pro­siąt. Ozna­ko­wa­nie tych zwie­rząt musi być zgło­szo­ne do ARiMR do 15 kwiet­nia 2022 r.

Wy­so­kość wspar­cia wy­no­si 1000 zł za każ­dych 10 pro­siąt – jed­nak do 500 tys. zł dla jed­ne­go pro­du­cen­ta trzo­dy chlew­nej. Może on zło­żyć wię­cej niż jeden wnio­sek do­ty­czą­cy świń uro­dzo­nych od 15 li­sto­pa­da 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztu­ki można się ubie­gać tylko jeden raz.

Wnio­ski przyj­mu­ją biura po­wia­to­we ARiMR. Do­ku­men­ty można zło­żyć oso­bi­ście, prze­słać za po­śred­nic­twem elek­tro­nicz­nej skrzyn­ki po­daw­czej ePUAP lub nadać prze­sył­ką re­je­stro­wa­ną w pla­ców­ce Pocz­ty Pol­skiej. O ter­mi­no­wo­ści de­cy­du­je data wpły­wu do pla­ców­ki Agen­cji.

Nabór wnio­sków o wspar­cie dla ho­dow­ców loch i pro­siąt, któ­rych go­spo­dar­stwa za­gro­żo­ne są utra­tą płyn­no­ści finan­so­wej w związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi na rynku rol­nym spo­wo­do­wa­ny­mi epi­de­mią COVID-19, roz­po­czął się 15 lu­te­go 2022 r.

 

 

czytano: 467 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2022-03-28 14:53:49

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna