Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Trwa nabór wniosków o wspar­cie ho­dow­cy loch i pro­siąt

Wnio­ski o wspar­cie ho­dow­cy loch i pro­siąt, któ­rych go­spo­dar­stwa za­gro­żo­ne są utra­tą płyn­no­ści fi­nan­so­wej w związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi na rynku rol­nym spo­wo­do­wa­ny­mi epi­de­mią COVID-19, mogą skła­dać do 29 kwiet­nia 2022 r. Do­tych­czas do Agen­cji Re­struk­tu­ry­za­cji i Mo­der­ni­za­cji Rol­nic­twa po taką pomoc zgło­si­ło się 7,16 tys. rolników. Ubie­ga­ją się o wspar­cie w kwo­cie 145,8 mln zł. ARiMR roz­po­czę­ła wy­pła­tę pie­nię­dzy, a na konta 3,6 tys. rol­ni­ków wpły­nę­ło już ponad 84 mln zł z tego ty­tu­łu.

Do­fi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je wła­ści­cie­lom mikro-, ma­łych lub śred­nich przed­się­biorstw, któ­rzy na dzień 15 li­sto­pa­da 2021 r. pro­wa­dzi­li utrzy­mu­ją­ce świ­nie go­spo­dar­stwo, a w okre­sie od 15 li­sto­pa­da 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi­ło się lub uro­dzi w nim mi­ni­mum 10 pro­siąt. Ozna­ko­wa­nie tych zwie­rząt musi być zgło­szo­ne do ARiMR do 15 kwiet­nia 2022 r.

Wy­so­kość wspar­cia wy­no­si 1000 zł za każ­dych 10 pro­siąt – jed­nak do 500 tys. zł dla jed­ne­go pro­du­cen­ta trzo­dy chlew­nej. Może on zło­żyć wię­cej niż jeden wnio­sek do­ty­czą­cy świń uro­dzo­nych od 15 li­sto­pa­da 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztu­ki można się ubie­gać tylko jeden raz.

Wnio­ski przyj­mu­ją biura po­wia­to­we ARiMR. Do­ku­men­ty można zło­żyć oso­bi­ście, prze­słać za po­śred­nic­twem elek­tro­nicz­nej skrzyn­ki po­daw­czej ePUAP lub nadać prze­sył­ką re­je­stro­wa­ną w pla­ców­ce Pocz­ty Pol­skiej. O ter­mi­no­wo­ści de­cy­du­je data wpły­wu do pla­ców­ki Agen­cji.

Nabór wnio­sków o wspar­cie dla ho­dow­ców loch i pro­siąt, któ­rych go­spo­dar­stwa za­gro­żo­ne są utra­tą płyn­no­ści finan­so­wej w związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi na rynku rol­nym spo­wo­do­wa­ny­mi epi­de­mią COVID-19, roz­po­czął się 15 lu­te­go 2022 r.

 

 

Autor:  lelow.pl
28
MAR
2022
488
razy
czytano

1115/1510

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów