Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Projekt „E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie”

Strona główna » Aktualności » Projekt „E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie”

Ruszył projekt o nazwie „E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie”. Pierwsze zajęcia odbędą się już w pierwszej połowie marca. Harmonogram zajęć w załączeniu.

Gmina Lelów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA - RPSL.11.01.04-24-021A/20-00.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Całkowita wartość projektu: 334 632,86 zł, dofinansowanie wyniesie 301 169,57 zł.

Czas realizacji projektu: 2022-01-01 - 2023-06-30.  

Cel projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej w Lelowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Lelów, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły. Zwiększenie szans edukacyjnych 56 uczniów i 66 uczennic poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań,

- organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE,

- wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,

- wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w SP w Lelowie.

W ramach projektu:

1. Uczniowie mogą skorzystać z kilku form wsparcia:

Zajęcia WYRÓWNAWCZE prowadzone metodą eksperymentu (blended learning),
z wykorzystaniem e–materiałów dydaktycznych z zasobów  systemu blended learning,
w tym stworzonych dzięki środkom EFS: biologia, niemiecki, angielski, matematyka, matematyka/edukacja wczesnoszkolna.

Zajęcia ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA prowadzone metodą eksperymentu (blended learning), z wykorzystaniem e–materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning, w tym stworzonych dzięki środkom EFS: biologia, niemiecki, matematyka, chemia, fizyka, geografia, angielski, informatyka, matematyczno-przyrodnicze.

Zajęcia w FORMIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ/warsztatów prowadzone metodą eksperymentu (blended learning), z wykorzystaniem e–materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning, w tym stworzonych dzięki środkom EFS: matematyka w grach/szachy, warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych, kreatywne.

Zajęcia SPECJALISTYCZNE, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej): korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne.

2. Zostaną przeprowadzone następujące szkolenia dla nauczycieli:

Wykorzystania nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Podstawy pracy w „chmurze”. Chmura Google w pracy nauczyciela.

Sposoby aktywizowania uczniów poprzez środki multimedialne, gry edukacyjne i współpracę w grupie.

3. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych.

 

czytano: 266 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2022-03-08 14:52:52

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna