Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Projekt „E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie”

Ruszył projekt o nazwie „E-dukacja w Szkole Podstawowej w Lelowie”. Pierwsze zajęcia odbędą się już w pierwszej połowie marca. Harmonogram zajęć w załączeniu.

Gmina Lelów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA - RPSL.11.01.04-24-021A/20-00.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Całkowita wartość projektu: 334 632,86 zł, dofinansowanie wyniesie 301 169,57 zł.

Czas realizacji projektu: 2022-01-01 - 2023-06-30.  

Cel projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej w Lelowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Lelów, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły. Zwiększenie szans edukacyjnych 56 uczniów i 66 uczennic poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań,

- organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE,

- wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,

- wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w SP w Lelowie.

W ramach projektu:

1. Uczniowie mogą skorzystać z kilku form wsparcia:

Zajęcia WYRÓWNAWCZE prowadzone metodą eksperymentu (blended learning),
z wykorzystaniem e–materiałów dydaktycznych z zasobów  systemu blended learning,
w tym stworzonych dzięki środkom EFS: biologia, niemiecki, angielski, matematyka, matematyka/edukacja wczesnoszkolna.

Zajęcia ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA prowadzone metodą eksperymentu (blended learning), z wykorzystaniem e–materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning, w tym stworzonych dzięki środkom EFS: biologia, niemiecki, matematyka, chemia, fizyka, geografia, angielski, informatyka, matematyczno-przyrodnicze.

Zajęcia w FORMIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ/warsztatów prowadzone metodą eksperymentu (blended learning), z wykorzystaniem e–materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning, w tym stworzonych dzięki środkom EFS: matematyka w grach/szachy, warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych, kreatywne.

Zajęcia SPECJALISTYCZNE, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej): korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne.

2. Zostaną przeprowadzone następujące szkolenia dla nauczycieli:

Wykorzystania nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Podstawy pracy w „chmurze”. Chmura Google w pracy nauczyciela.

Sposoby aktywizowania uczniów poprzez środki multimedialne, gry edukacyjne i współpracę w grupie.

3. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych.

 

Autor:  lelow.pl
08
MAR
2022
315
razy
czytano

1214/1467

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów